Vårt engagemang för hållbar utveckling

Hållbarhetskraven har inneburit en fantastisk möjlighet att vidareutveckla vårt eget företag. Det innehåll vi har skapat för Hållbarhet & Kommunikation för småföretag har vi själva använt i vår egen gröna omställning och det ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

FN har genom sitt utvecklingsprogram UNDP definierat 17 globala mål som omfattar tre dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – för att skapa en cirkulär ekonomi inom planetens gränser. I vårt eget hållbarhetarbete har vi valt att fokusera på tre hållbarhetsmål där vi har möjlighet att påverka i en positiv riktning inom varje dimension – såväl globalt som lokalt.

Genom MÅL 12 bidrar vi till hållbart företagande

Det här är målet för vår egen gröna omställning! Som hållbarhetscoach hjälper vi småföretag att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete och lyfta fram det i sin kommunikation. Med vårt medlemskap i olika föreningar vill vi sprida kunskaperna vidare för att öka medvetenheten om en hållbar livsstil, såväl i näringslivet och civilsamhället som hos allmänheten.

Genom Mål 11 bidrar vi till hållbar samhällsnytta

Med vårt arbete inom Stockholm Stories med att skapa aktiviteter för familjer, föreningaroch företag vill vi främja ett hållbart stadsliv genom samverkan mellan staden, civilsamhället och det lokala näringslivet. Stockholms olika stadsdelar har alla sin egen unika särprägel vilket skapar fantastiska möjligheter att förverkliga idén om den hållbara 15-minutersstaden med alla sina lokala kvaliteter. Genom arbetet som volontär under festivalen Open House Stockholm bidrar vi till att involvera allmänheten i stadens utveckling och öka intresset för arkitektur och samhällsbyggande.

Genom MÅL 14 bidrar vi till ett hållbart innanhav

Som skribenter är vi sedan flera år stödjande partner till fartyget Briggen Tre Kronor och hjälper dem i deras arbete att sprida kunskap om Östersjön. Och som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB stöttar vi arbetet för ett hållbart innanhav för att minska spridning och läckage av skräp, plast, läkemedel, kemikalier och näringsämnen från samhälle och jordbruk. Vi sprider information om Östersjökontraktet vilket är en del av vårt sätt att skapa delat mervärde – Creating Shared Value – för att aktivt bidra till något utanför vår egen verksamhet men som ligger oss särskilt varmt om hjärtat.

Vår vision och mission

Vår vision är att göra världen till en bättre plats genom hållbart företagande. Det skapar mervärde för människor, långsiktig samhällsnytta och en hållbar utveckling för livet på vår planet.

Vår mission är att hjälpa småföretag att skärpa sitt fokus och stärka sitt syfte. Det ger dem en inriktning för hållbarhetsarbetet, inspirerar medarbetarna, lyfter varumärket och skapar nya affärsmöjligheter samt främjar samhällsutvecklingen.

Vårt eget hållbarhetsarbete

Vår egen gröna omställning inleddes 2019 med Breakit Impact Challlenge – ett bootcamp där deltagande företag utmanade sig själva att ta de första stegen och bli så hållbara som möjligt på fem veckor. Arbetet omfattade en omställning till klimatsmarta resor, hållbar arbetsplats, gröna leverantörer och en klimatmedveten affärsmodell samt klimatkompensation. En uppföljning genomfördes 2021 som lade grunden till vår hållbarhetspolicy:

SAMARBETE: Vi agerar professionellt och med integritet för att bygga långsiktiga relationer till kunder, samarbetspartner, kollegor, leverantörer och intressenter. Genom dialog och nätverkande för vi hållbarhetsarbetet framåt och vill inspirera våra uppdragsgivare och samarbetspartner att tillsammans med oss aktivt bidra till samhällsnytta och tillväxt inom planetens gränser.

INKÖP: Vi väljer att köpa produkter och tjänster med låg miljöpåverkan samt återanvänder, reparerar och säljer eller skänker bort utrustning vi inte längre använder. I möjligaste mån avstår vi från köp och när det går väljer vi att istället låna, hyra eller köpa begagnat.

RESURSER: Vi använder förnyelsebar/grön el, eftersträvar låg energiförbrukning samt återvinner och källsorterar avfall. Hyreshuset där vi bor/arbetar är försett med solceller. Bokföringen sköts automatiserat och dokumentation samt lagring sker i första hand digitalt. För att minska internets klimatavtryck har vi valt ett grönt webbhotell. Vi ser ständigt över våra webbplatser för att de ska vara hållbara samt hur vi i övrigt använder internet och uppmuntrar kunder och samarbetspartner att göra detsamma.

RESOR: Vi arbetar från vårt hemmakontor och för att undvika onödiga resor hålls de flesta möten, workshopar och intervjuer online eller via telefon. Även många av de utbildningar vi går är digitala. För lokala möten i Stockholm åker vi kollektivt eller promenerar när så är möjligt. För längre resor strävar vi efter ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart transportsätt och åker gärna tåg eller hyr elbil via bilpool. Om vi på grund av avståndet måste flyga klimatkompenseras resan och vi väljer i möjligaste mån direktflyg samt flygbolag med en modern flygplansflotta och som använder biobränsle.

VISSTE DU ATT…? Clownfiskar lever i symbios med havsanemoner i de tropiska havens korallrev. De är långsamma simmare och skyddas av anemonens giftiga tentakler. Genom att locka till sig andra fiskar hjälper clownfisken anemonen att finna föda. Clownfisken är ett exempel på hur viktigt det är med samverkan och att företag i olika branscher kan hitta flera nya sätt att samarbeta.

Fokus på mål, omvärld och strategi

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Det övergripande målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att alla människor får möjlighet att producera och konsumera vad de behöver samt främja effektiv och lättillgänglig återvinning och källsortering för alla.

Dimension: Ekonomisk hållbarhet

Vi bidrar till Mål 12 genom att …

  • hjälpa företag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete (delmål 12.6)
  • öka allmänhetens medvetenhet och kunskap och stötta en hållbar livsstil (delmål 12.8)

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Det övergripande målet är att göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara genom att minska deras påverkan på klimatet samt att öka antalet bostäder och främja en hållbar urbanisering där ingen behöver vara hemlös.

Dimension: Social hållbarhet

Vi bidrar till Mål 11 genom att  …

  • aktivt nätverka och samverka med aktörer som bidrar till en inkluderande och hållbar urbanisering (delmål 11.3)
  • uppmuntra till fler kontakter mellan olika samhällsaktörer för att skydda och trygga kulturarv och naturarv i städerna (delmål 11.4).

Mål 14 – Hav och marina resurser

Det övergripande målet är att skydda haven och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem genom minskad förorening (delmål 14.1) och försurning (delmål 14.3), skydda ekosystem (delmål 14.2), främja hållbart fiske (delmål 14.4) och bevara kust- och havsområden (delmål 14.5).

Dimension: Ekologisk hållbarhet

Vi bidrar till Mål 14 genom att …

  • som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB arbeta aktivt för att genom Östersjökontraktet öka kunskaperna och minska nedsmutsningen av vårt livsviktiga innanhav.
  • bistå fartyget Briggen Tre Kronor med textmaterial till informationskampanjer.
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org