Vårt engagemang för hållbar utveckling

Med vår inriktning på hållbarhet och kommunikation är det en självklarhet att ständigt förbättra vårt eget hållbarhetsarbete. Det sker både på egen hand och i samarbete med andra företag och organisationer. Det ger oss viktiga insikter och skänker inspiration som vi sedan kan dela med oss av till våra kunder och samarbetspartner.

Att stötta MÅL 12 är en naturlig del av vårt dagliga arbete med att hjälpa företag att komma igång med hållarbetsarbetet och sin hållbarhetskommunikation. Men för att näringslivet ska göra verklig nytta och bidra till en cirkulär ekonomi måste alla företag börja sprida sina resurser även utanför sitt dagliga värv. Det är vårt arbete med MÅL 11 och MÅL 14 exempel på.

Genom Mål 11 vill vi bidra till hållbar samhällsnytta

Något som ligger oss särskilt varmt om hjärtat är hållbar stadsutveckling. Vi bor och arbetar i Stockholm – en fantastisk stad med ett unikt läge och en naturlig närhet till vatten och grönska. Det är något vi måste värna om!

När städer växer är det våra möljigheter som stadsbor att enkelt kunna ta oss till parker och kajer som ökar livskvaliteten. Här har vi nytta av våra kunskaper om Stockholms bakgrund och historia genom vårt arbete inom Stockholm Stories.

De olika stadsdelarna i Stockholm har alla sin egen särprägel som inbjuder till en stark kvarterskänsla. Det här ger oss en unik möjlighet att tillsammans jobba för att utveckla stadens olika delar för ett hållbart stadsliv.

Men det kräver närmare samarbete mellan staden, näringslivet, civilsamhället och de boende – ända ner på kvartersnivå – där alla tillåts delta och får göra sina röster hörda. Det här vill vi som kommunikatörer aktivt medverka till!

Genom MÅL 14 vill vi bidra till att rädda Östersjön

I flera år har vi seglat med Briggen Tre Konor och som skribenter på olika sätt stöttat deras arbete med att sprida kunskap om Östersjön, det vackra innanhav vi alla är så beroende av. Vi är stödjande partner till briggen.

När så Expedition Rädda Östersjön AB sjösattes 2022 för att driva arbetet för ett hållbart innanhav vidare var valet att gå med som delägare lika självklart. Här samlas all den kunskap som krävs för att vi ska lyckas!

Vi bidrar genom att engagera oss och försöka övertyga fler att alla kan bistå med både små och stora insatser som tillsammans gör en enorm nytta. För vad vore Norden, Skandinavien, Sverige och Stockholm – eller hela planeten – utan Östersjön?

Vårt eget hållbarhetsarbete

SAMARBETE: Vi agerar professionellt och med integritet för att bygga långsiktiga relationer till kunder, samarbetspartner, kollegor och intressenter. Genom dialog och nätverkande för vi hållbarhetsarbetet framåt och vill inspirera våra uppdragsgivare och samarbetspartner att tillsammans med oss aktivt bidra till samhällsnyttan.

INKÖP: Vi köper produkter och tjänster med låg miljöpåverkan samt återanvänder, reparerar och säljer eller skänker bort utrustning vi inte längre använder. I möjligaste mån avstår vi från köp och när det går väljer vi att istället låna, hyra eller köpa begagnat.

RESURSER: Vi använder förnyelsebar/grön el, eftersträvar låg energiförbrukning samt återvinner och källsorterar avfall. Bokföringen sköts automatiserat och dokumentation samt lagring sker i första hand digitalt. För att minska internets klimatavtryck har vi valt ett grönt webbhotell. Vi ser över våra webbplatser för att de ska vara hållbara samt hur vi i övrigt använder internet och uppmuntrar kunder och samarbetspartner att göra detsamma.

RESOR: Vi arbetar från vårt hemmakontor och för att undvika onödiga resor hålls de flesta möten och intervjuer online eller via telefon. För lokala möten i Stockholm promenerar eller åker vi kollektivt. För längre resor strävar vi efter ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart transportsätt och åker gärna tåg eller hyr en elbil via bilpool. Om vi på grund av avståndet måste flyga klimatkompenseras resan och vi väljer i möjligaste mån direktflyg samt flygbolag med en modern flygplansflotta.

Vår mission

Hjälpa företag att identitifiera sina drivkrafter och hitta sitt syfte, sitt varför. Det stärker medarbetarnas engagemang och stödjer företaget i hållbarhetsarbetet.

Vår vision

Bidra till att göra världen till en bättre plats genom kommunikation som skapar mervärde för människor, långsiktig samhällsnytta samt en hållbar utveckling för planeten.

De 17 globala målen i Agenda 2030

FN har definierat 17 globala mål som omfattar 3 dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – för en cirkulär ekonomi inom planetens gränser. Vi har valt att fokusera på de tre globala mål där vi har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning inom varje dimension.

Fokus på mål, omvärld och strategi
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Det övergripande målet är att göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara genom att minska deras påverkan på klimatet samt att öka antalet bostäder och främja en hållbar urbanisering där ingen behöver vara hemlös.

Dimension: Social hållbarhet

Vi bidrar till Mål 11 genom att  …

  • aktivt nätverka och samverka med aktörer som bidrar till en inkluderande och hållbar urbanisering (delmål 11.3)
  • uppmuntra till fler kontakter mellan olika samhällsaktörer för att skydda och trygga kulturarv och naturarv i städerna (delmål 11.4).
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Det övergripande målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att alla människor får möjlighet att producera och konsumera vad de behöver samt främja effektiv och lättillgänglig återvinning och källsortering för alla.

Dimension: Ekonomisk hållbarhet

Vi bidrar till Mål 12 genom att …

  • hjälpa företag att komma i gång med och kommunicera sitt hållbarhetsarbete (delmål 12.6)
  • öka allmänhetens medvetenhet och kunskap och stötta en hållbar livsstil (delmål 12.8)
Mål 14 – Hav och marina resurser

Det övergripande målet är skydda haven och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Världens hav täcker 70 procent av vår planet och driver globala system som gör jorden beboelig.

Dimension: Miljömässig hållbarhet

Vi bidrar till Mål 14 genom att …

  • gå in som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB som arbetar aktivt för att öka kunskaperna om vårt livsviktiga innanhav.
  • bistå Briggen Tre Kronor med att ta fram textmaterial på svenska och engelska till olika informationskampanjer.
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org