Vårt engagemang för hållbar utveckling

FN har definierat 17 globala mål som omfattar 3 dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – för att skapa en cirkulär ekonomi inom planetens gränser. I vårt eget hållbarhetarbete har vi valt att fokusera på tre hållbarhetsmål där vi har möjlighet att påverka i en positiv riktning inom varje dimension – såväl globalt som lokalt.

Genom MÅL 12 bidrar vi till hållbart företagande

Det här är målet med vår egen gröna omställning! Som hållbarhetscoach hjälper vi företag att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete och lyfta fram hållbarhet i sin kommunikation. Med vårt medlemskap i Företagarna vill vi sprida kunskaperna vidare för att genom näringslivet öka allmänhetens medvetenhet om en hållbar livsstil.

Genom Mål 11 bidrar vi till hållbar samhällsnytta

Med vårt eget arbete med företagsaktiviteter inom Stockholm Stories vill vi främja ett hållbart stadsliv genom samverkan mellan staden, näringslivet, civilsamhället och boende. Stockholms olika stadsdelar har alla sin egen särprägel vilket skapar goda möjligheter att förverkliga tankarna om 15-minutersstaden med alla sina lokala kvaliteter.

Genom MÅL 14 bidrar vi till ett hållbart innanhav

Som skribenter är vi sedan flera år stödjande partner till fartyget Briggen Tre Kronor och hjälper dem i deras arbete att sprida kunskap om Östersjön. Och som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB stöttar vi arbetet för ett hållbart innanhav för att minska spridning och läckage av skräp, plast, läkemedel, kemikalier och näringsämnen från samhälle och jordbruk.

Vår vision och mission

Vår vision är att göra världen till en bättre plats genom hållbart företagande. Det skapar mervärde för människor, långsiktig samhällsnytta och en hållbar utveckling för livet på vår planet.

Vår mission är att hjälpa företag att skärpa sitt fokus och stärka sitt syfte. Det underlättar hållbarhetsarbetet, inspirerar medarbetarna, skapar nya affärsmöjligheter samt främjar samhällsutvecklingen.

 

Vårt eget hållbarhetsarbete

SAMARBETE: Vi agerar professionellt och med integritet för att bygga långsiktiga relationer till kunder, samarbetspartner, kollegor och intressenter. Genom dialog och nätverkande för vi hållbarhetsarbetet framåt och vill inspirera våra uppdragsgivare och samarbetspartner att tillsammans med oss aktivt bidra till samhällsnyttan.

INKÖP: Vi köper produkter och tjänster med låg miljöpåverkan samt återanvänder, reparerar och säljer eller skänker bort utrustning vi inte längre använder. I möjligaste mån avstår vi från köp och när det går väljer vi att istället låna, hyra eller köpa begagnat.

RESURSER: Vi använder förnyelsebar/grön el, eftersträvar låg energiförbrukning samt återvinner och källsorterar avfall. Bokföringen sköts automatiserat och dokumentation samt lagring sker i första hand digitalt. För att minska internets klimatavtryck har vi valt ett grönt webbhotell. Vi ser över våra webbplatser för att de ska vara hållbara samt hur vi i övrigt använder internet och uppmuntrar kunder och samarbetspartner att göra detsamma.

RESOR: Vi arbetar från vårt hemmakontor och för att undvika onödiga resor hålls de flesta möten och intervjuer online eller via telefon. För lokala möten i Stockholm promenerar eller åker vi kollektivt. För längre resor strävar vi efter ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart transportsätt och åker gärna tåg eller hyr en elbil via bilpool. Om vi på grund av avståndet måste flyga klimatkompenseras resan och vi väljer i möjligaste mån direktflyg samt flygbolag med en modern flygplansflotta.

Åren 2019 och 2021 genomförde vi Breakit Impact Challlenge – ett bootcamp för grön omställning. Deltagande företag utmanar sig själva att i fem steg – klimatsmarta resor, hållbar arbetsplats, gröna leverantörer, klimatmedveten affärsmodell och klimatkompensation – bli så hållbara som möjligt på bara fem veckor.

VISSTE DU ATT…? Clownfiskar lever i symbios med havsanemoner i korallrev. De är långsamma simmare och skyddas av anemonens giftiga tentakler. Genom att locka till sig andra fiskar hjälper clownfisken anemonen att finna föda. Det visar hur viktigt det är med samverkan och att företag i olika branscher kan hitta flera sätt att samarbeta.

Fokus på mål, omvärld och strategi

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Det övergripande målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att alla människor får möjlighet att producera och konsumera vad de behöver samt främja effektiv och lättillgänglig återvinning och källsortering för alla.

Dimension: Ekonomisk hållbarhet

Vi bidrar till Mål 12 genom att …

  • hjälpa företag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete (delmål 12.6)
  • öka allmänhetens medvetenhet och kunskap och stötta en hållbar livsstil (delmål 12.8)

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Det övergripande målet är att göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara genom att minska deras påverkan på klimatet samt att öka antalet bostäder och främja en hållbar urbanisering där ingen behöver vara hemlös.

Dimension: Social hållbarhet

Vi bidrar till Mål 11 genom att  …

  • aktivt nätverka och samverka med aktörer som bidrar till en inkluderande och hållbar urbanisering (delmål 11.3)
  • uppmuntra till fler kontakter mellan olika samhällsaktörer för att skydda och trygga kulturarv och naturarv i städerna (delmål 11.4).

Mål 14 – Hav och marina resurser

Det övergripande målet är att skydda haven och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem genom minskad förorening (delmål 14.1) och försurning (delmål 14.3), skydda ekosystem (delmål 14.2), främja hållbart fiske (delmål 14.4) och bevara kust- och havsområden (delmål 14.5).

Dimension: Ekologisk hållbarhet

Vi bidrar till Mål 14 genom att …

  • som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB arbeta aktivt för att öka kunskaperna om och minska nedsmutsningen av vårt livsviktiga innanhav.
  • bistå Briggen Tre Kronor med textmaterial till olika informationskampanjer.
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org