Solnedgång över havet

Integritetspolicy

Cookies på webbplatsen
På beep.se använder vi cookies för att ge dig den mest relevanta upplevelsen av webbplatsen. De är indelade i ”absolut nödvändiga cookies” som krävs för att webbplatsen ska fungera samt statistikcookies som följer upp hur webbplatsen används. Inga av dessa cookies lagrar någon personligt identifierbar information. Läs vår cookiepolicy.

Typ av relation och personuppgifter
Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vanligtvis handlar det om namn och kontaktuppgifter (mejl/telefonnummer) som sparas tills vidare eller tills berörd person begär att de ska tas bort. Kontaktuppgifter som bedöms ha blivit irrelevanta raderas.

Du tar kontakt med oss
Du har via ett formulär på vår webbplats eller vid annan direkt eller indirekt kontakt (mejl/telefon/sms/post/möte/sociala medier) lämnat nödvändig information till Beep (Mörten Produktion AB) för att ställa frågor. De kontaktuppgifter du lämnar används för fortsatt konversation eller korrespondens med dig och berörda parter.

Vi tar kontakt med dig
Vi vårdar och upprätthåller våra relationer samt söker aktivt nya uppdragsgivare och samarbetspartner. Kontaktuppgifterna har vi antingen fått av dig, via en nuvarande /tidigare uppdragsgivare, samarbetspartner eller ömsesidig kontakt. Vi kan också ha fått dem via en öppen källa på internet, t ex webbplatsen för det företag du representerar eller en företags- eller medlemsorganisation.

Vår hantering av personuppgifter
Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras här och med hänvisning till Dataskyddsförordningens sjätte artikel om laglig behandling av personuppgifter:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Laglig grund (bokföringslagen etc)
  • Berättigat intresse*

* T ex för att marknadsföra och sälja våra tjänster, skicka erbjudanden om information, prenumeration på nyhetsbrev, inbjudan till evenemang, föreläsningar, nätverksträffar etc.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, t ex om vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner för ett potentiellt eller utvidgat uppdrag.

GDPR vid direktmarknadsföring
Enligt skäl 47 i GDPR kan direktmarknadsföring identifieras som ett berättigat intresse. Vi har genomfört nödvändighetstest och balanseringsövning enligt e-integritetsdirektivet. Du kontaktas enbart med erbjudanden som vi bedömer kan vara av intresse och nytta för just ditt företag. Vi bedömer att förhållandet mellan våra företag är relevant och lämpligt som medlemmar av en organisation, deltagare i nätverksträffar, mässor eller andra situationer där företag möts och utbyter kontaktinformation.

Övrig hantering av personuppgifter
De personuppgifter vi har tillgång till kan även komma att hanteras av personuppgiftsbiträde, samarbetspartner inom marknadsföring och försäljning eller den bokföringsfirma vi anlitar.

Överföringar till tredje land
Företagets server är placerad i Sverige. Även det webbhotell vi anlitar samt den mejlprogramtjänst för nyhetsbrev vi använder har sina servrar placerade i Sverige

Ändring av policy
Såväl integritetspolicy som cookiepolicy är levande dokument som ändras om vårt arbetssätt skulle ändras. Den gamla policyn ersätts då med omedelbar verkan och hänvisningar gäller därmed den nya policyn. Ägare av redan registrerade personuppgifter får ingen särskild information om ändringen då det inte bedöms vara ett lagkrav. Har du en annan uppfattning om hur dina personuppgifter bör hanteras har du rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Personuppgiftsansvarig
Beep (Big Eclectic Entertaining Productions) är en registrerad bifirma i Mörten Produktion AB (556386–1870), Åsögatan 56, 118 29 Stockholm. E-post: maria@beep.se

Privacy policy

Cookies on the website
At beep.se, we use cookies to give you the most relevant website experience. They are divided into ”necessary cookies” required for the website to function and statistical cookies that track how it is used. None of these cookies store any personally identifiable information. Read our cookie policy.

Type of relationship and personal data
What information we have about you depends on how and why the contact has arisen. This usually involves names, and contact details (email/phone numbers) saved until further notice or when the person concerned requests their removal. Contact details deemed to have become irrelevant are deleted.

You contact us
You have provided the necessary information to Beep (Mörten Produktion AB) via a form on our website or in another direct or indirect contact (email/phone/sms/mail/meeting/social media) to ask questions. Your contact details are used only for continued conversation or correspondence with you and relevant parties.

We contact you
We nurture and maintain our relationships and actively seek new clients and partners. We have received your contact details via a current/former client, collaboration partner or mutual contact. We may also have obtained them through an open source on the Internet, such as the website of the company you represent or a business or membership organization.

Our handling of personal data
The personal data is stored for the time it is necessary for the purposes specified here and concerning the sixth article of the Data Protection Regulation on the legal processing of personal data:

  • Consent
  • Agreement
  • Legal basis (Accounting Act etc.)
  • Legitimate interest*

* For example, to market and sell our services, send offers for information, subscription to newsletters, invitations to events, lectures, networking meetings, etc.

We never sell your personal data. In cases where we share it with third parties, it is with your knowledge or at your request, for example, if we propose and mediate contact with a collaboration partner for a potential or extended assignment.

GDPR in direct marketing
According to Recital 47 of GDPR, the processing of personal data for direct marketing purposes may be regarded as carried out for a legitimate interest. We have conducted a necessity test and balancing exercise under the E-integrity directive. You are only contacted with offers that we assess may be of interest and benefit to your business. We believe that the relationship between our companies is relevant and appropriate as members of an organization, participants in network meetings, trade fairs or other situations where companies meet and exchange contact information.

Other handling of personal data
The personal data we access may also be handled by personal data assistants, marketing and sales partners or the accounting firm we hire.

Transfers to third countries
The company’s server is located in Sweden. Also, our web host and the email program service for newsletters we use have their servers located in Sweden.

Change of Policy
Privacy and cookie policies are living documents that change if our way of working changes. The old policy is replaced immediately, and references apply to the new one. Owners of registered personal data do not receive any detailed information about the change as it is not deemed a legal requirement. However, if you have a different opinion about how your personal data should be handled, you can file a complaint with the Swedish Privacy Protection Authority (IMY).

Personal data controller
Beep (Big Eclectic Entertaining Productions) is a registered subsidiary of Mörten Produktion AB (556386–1870), Åsögatan 56, 118 29 Stockholm, Sweden. Email: maria@beep.se