Solnedgång över havet

Integritetspolicy

På beep.se använder vi cookies för att visa hur webbplatsen används. Du har via ett formulär på vår webbplats eller vid direktkontakt (mejl/telefon/sms/post/möte) lämnat nödvändig information till Beep (Mörten Produktion AB) för att kunna ställa frågor till oss om potentiella uppdrag, be oss om en offert eller vid tidigare samarbete när du har köpt våra tjänster. Vi kan också ha fått dina personuppgifter via en nuvarande /tidigare uppdragsgivare, samarbetspartner eller ömsesidig kontakt. Vissa länkar till våra samarbetspartners sajter går via affiliates. Då visar cookies dem att du kom dit via vår sajt.

Den typ av personuppgifter det handlar om är oftast begränsad till namn, mejladress och/eller telefonnummer. Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, till exempel när vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner för ett potentiellt eller utvidgat uppdrag.

Din personliga integritet är viktig och vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lagstiftning. Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan och med hänvisning till Dataskyddsförordningens (GDPR) sjätte artikel:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Laglig grund (bokföringslagen etc)
  • Berättigat intresse*

* T ex erbjudande om information om våra tjänster, prenumerationer på blogg eller nyhetsbrev eller inbjudningar till evenemang, nätverksträffar eller vårt community.

Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla informationen aktuell och har rutiner för att gallra bort felaktiga eller överflödiga personuppgifter. GDPR innebär att du när som helst har rätt att få se, rätta eller stryka dina personuppgifter. Ta då kontakt med oss!

När det gäller cookies kan du ställa in din webbläsare så att den slutar acceptera nya cookies, skickar ett meddelande när du får en ny cookie, inaktiverar befintliga cookies samt utelämnar bilder.

Personuppgiftsansvarig:
Beep ingår i Mörten Produktion AB (556386-1870) med adress Åsögatan 56, 118 29 Stockholm. Ring 0708-85 05 28 eller mejla Maria Lindberg Howard på maria@beep.se

 

Privacy policy

At beep.se we use cookies to show how the site is used. You have provided the necessary information to Textbyrån Beep (Mörten Produktion AB) via a form on our website or by direct contact (e-mail / telephone / sms / mail / meeting) to be able to ask us about potential assignments, ask us for a quote or in previous cooperation when you have purchased our services. We may also have received your personal information through a current / former client, partner or mutual contact. Some links to our colleagues go through affiliates. Cookies show them that you got there via our site.

The type of personal data involved is usually limited to name, email address and / or telephone number. What information we have about you depends on how and why the contact has occurred. We never sell your personal information, and in cases where we share it with third parties, it is with your knowledge or at your request, for example, when we propose and mediate contact with a partner for a potential or extended assignment.

Your personal privacy is important, and we want you to feel confident that we handle your personal data responsibly in accordance with current legislation. The personal data is stored for the time necessary for the purposes specified above and with reference to the sixth article of the Data Protection Regulation (GDPR):

• Consent
• Agreement
• Legal basis (Accounting Act etc)
• Eligible interest *

* For example, offering information about our services, blog subscriptions or newsletters, or event invitations

The personal data is stored for the time necessary for the purposes specified above. We take reasonable steps to keep the information up to date and have routines to erase erroneous or redundant personal information. The new law GDPR means that you have the right to view, correct, or delete your personal data at any time. Please get in touch with us. When it comes to cookies, you can set your browser to stop accepting new cookies, send a message when you receive a new cookie, deactivate existing cookies and omit images.

Personal data officer:
Beep (Mörten Produktion AB, 556386–1870). Address:  Åsögatan 56, 118 29 Stockholm, Sweden. Call us at +46 (0)708-85 05 28 or email Maria Lindberg Howard at maria@beep.se