Hållbarhetsarbete skärper ert fokus

Skapa en ny position på marknaden genom hållbara idéer

Förväntningarna på att företag arbetar aktivt med hållbarhet ökar snabbt. Människor vill ha hjälp med att leva hållbart och efterfrågar annorlunda produkter och tjänster. När ni ställer om verksamheten blir ni lyhörda för andra typer av kundbehov. Det ger er en unik position på marknaden. En blå ocean av outnyttjade affärsmöjligheter.

Främja en hållbar utveckling och stärk varumärket

När hållbarhetsarbetet kopplas ihop med affärsidé, produkter och tjänster blir det en naturlig del av verksamheten. Genom att integrera hållbarhet i affärstrategin visar ni hur företaget tar samhällsansvar och främjar en hållbar utveckling. Det tydliggör era värderingar. Att öppet bidra till samhällsnyttan ökar människors förtroende. Det stärker varumärket.

Vad kan ni snabbt förbättra?

Bara ni själva och era intressenter vet hur företaget på bästa sätt kan bidra till att förändra världen i en hållbar riktning. Undersök vilka krav som ställs på er. Var har ni störst möjlighet att påverka? Börja med det som snabbt kan förbättras. Det kickstartar hållbarhetsarbetet och hjälper till att hålla engagemanget igång.

Välj mål och inriktning och hitta en egen nisch

En långsiktigt hållbar verksamhet leder till ökad affärsnytta. Det gäller att ta reda på var och hur företaget kan göra mest nytta och därigenom välja  rätt mål, inriktning och fokus i hållbarhetsarbetet. Det skapar även nya – och kanske hittills okända – affärsmöjligheter som väntar på att bli upptäckta. Här finns chansen att hitta en egen nisch på marknaden.

Synsättet Created Shared Value (CSV) handlar om det mervärde och den direkta samhällsnytta företaget aktivt bidrar till. Samtidigt som det är värdeskapande ger det er klara marknadsfördelar. Och det hjälper er att nischa er och ta fram unika erbjudanden så att ni kan nå helt nya kundgrupper.

Exempel på frågor för att välja inriktning, mål och fokus: 

 • Vad är Agenda 2030 och de globala målen?
 • Hur kan vi arbeta med socialt samhällsansvar?
 • Hur hittar vi vårt hållbarhetsfokus?
 • På vilket sätt kan vi skapa delat mervärde genom CSV?
 • Hur kan vi integrera hållbarhet i affärsstrategin?
 • Hur kan vi kommuncera till våra intressenter på bästa sätt?

Det här lägger grunden för ert hållbarhetsarbete så att ni kan sätta mål och behålla inriktning. När medarbetarna inkluderas och känner sig delaktiga underlättar det även er hållbarhetskommunikation.

Fokus ingår i tjänsten Hållbarhetscoach där ni får hjälp att ta fram en handlingsplan för hållbarhetsarbetet. Tillsammans betar vi av arbetsuppgifterna, skapar struktur och rutiner samt stämmer av och ni får stöd och pepp längs vägen.

Boka gärna tid för en kostnadsfri föreläsning för inspiration!

Fokus på mål, omvärld och strategi

Tillsammans med en hållbarhetscoach fokuserar ni på att analysera påverkan, mål och strategi för att hitta rätt inriktning för ert hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbete 

Påverkan

 • Tre dimensioner för hållbar utveckling
 • Värdekedjans påverkan på Agenda 2030
 • Matchning mot de globala hållbarhetsmålen

Fokus

 • Analysera styrkor, utmaningar och möjligheter
 • Inventera resurser och upptäck dolda talanger
 • Utforska möjliga cirkulära affärsmodeller

Strategi

 • Bidra till samhällsnytta genom delat mervärde
 • Gör benchmarking och utforska kundbehov
 • Vässa erbjudandet, öka kundvärdet, hitta en nisch