Uppgiften under yrkesutbildningen på Poppius Journalistskola var att låta kursdeltagarna i ett projekt få arbeta tillsammans som en redaktion och producera en tidning på temat hållbarhet. Vi valde stadsodling – Urban farming – då suget efter ekologiskt och närodlat gör att allt fler människor ser möjligheterna med att själva stå för en del av sin livsmedelsförsörjning.

Jag skrev en artikel om Colony Collapse Disorder (CCD) som är samlingsnamnet på de symptom som får arbetarbin att plötsligt försvinna från bikupan. När ingen längre tar hand om biynglen dör till slut hela bisamhället. Bekämpningsmedel, ensidig odling och kvalsterangrepp är de främsta orsakerna bakom CCD. Massdöden av bin hotar att påverka hela ekosystemet och därmed en tredjedel av världens mat.

Kort utdrag ur texten: 

Över hela världen drabbas bisamhällen av massdöd vilket har stor inverkan även på människans livsvillkor. Forskarna har hittat tre bakomliggande orsaker till bidöden – kvalsterangrepp, bekämpningsmedel och minskad variation i floran i lantbruket. En kombination av dessa tros ligga bakom syndromet Colony Collapse Disorder (CCD).

En värld utan bin och humlor som pollinatörer skulle påverka hela ekosystemet och förändra livsmedelsproduktionen i grunden. Globalt sett är en tredjedel av all mänsklig föda som produceras pollinerad, allt från vilda växter till jordbruksgrödor, och 85 procent av pollineringsarbetet utförs av honungsbin.

Massdöden bland bin har flera orsaker: Under 1990-talet ersattes äldre, mer skadliga bekämpningsmedel i jordbruket av neonikotinoider som först ansågs utgöra en liten risk för pollinatörer. Men neonikotinoider är omdebatterade och på senare tid har forskare i Storbritannien kunnat påvisa att bekämpningsmedlet påverkar binas beteende och försämrar deras navigeringsförmåga att hitta hem till bikupan. I EU infördes ett tillfälligt stop av användning av vissa neonikotinoider 2013.

En annan bidragande orsak till bidöden är att allt större landarealer används för odling av enstaka grödor vilket gör det svårare för vilda bin att överleva. När ängsmarker försvinner minskar utbudet av flora och antalet nektartyper minskar. Efter höstrapsens blomning finns det inte längre någon blommande gröda. Brist på pollen och nektar försämrar binas allmänna hälsa. I takt med att stadsodling blivit alltmer populärt har allt fler bikupor börjat dyka upp i stadsmiljö. För bina är flytten in till stan positiv eftersom utbudet av nektar och pollen ökar och de slipper utsättas för bekämpningsmedel.

Den tredje orsaken är varroakvalstret och en rad olika virussjukdomar som kan slå ut ett helt bisamhälle med tiotusentals bin på bara ett par månader. Varroakvalstret angriper bara tambin och virussjukdomarna sprids vid import av honungsbin mellan olika länder. Det kan bland annat leda till missformade vingar. När antalet missbildande bin som inte kan bidra till arbetet ökar i bikupan riskerar hela bisamhället att gå under. Varroakvalstret bekämpas med medlet Apistan men kvalstren har visat sig utveckla resistens. Det finns även ekologiska bekämpningsmetoder med organiska syror.