Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – svensk textredigering och engelsk översättning. Johnér är en bildbyrå som har specialiserat sig på svenska bilder och har ett nära samarbete med sina fotografer. Varje månad skickas ett matnyttigt nyhetsbrev ut till kunderna och i slutet av året samlas de i ett läsvärt E-magasin. Vi redigerar de svenska texterna i nyhetsbreven och översätter dem till engelska så att textmaterialet kan återanvändas och spridas vidare som tidningsartiklar.

Kort utdrag ur den svenska texten: 

Digitaliseringen påverkar allt vi vet. För företag gäller det att följa med, utvecklas och återuppfinna sig själv och sin affärsidé för att ha en chans att överleva. Låter det överväldigande? Arash Gilan vet hur man ska göra.   

Arash Gilan är en flitigt anlitad föreläsare, inom digitala medier, trender och marknadsföring, såväl nationellt som internationellt. Han är medgrundare av och vice VD för en av Nordens största digitala byråer, Viva Media Group. Som en av sex Google Agency Coacher, har han utbildat byråer i 12 länder i hur man bygger ett framgångsrikt bolag.

Vad betyder begreppet digital marknadsföring egentligen?

– Onlinemarknadsföring, e-marknadsföring eller digital marknadsföring som det kallats på senare tid är etiketter för webbaserad marknadsföring.

– Överallt där digital webb finns kommer det även finnas digital marknadsföring, i köpt eller o-köpt form. Undantaget är förstås tjänster där vi betalar för att slippa reklam. Och den gamla devisen gäller fortfarande – syns du inte så finns du inte! Förenklat innebär digital marknadsföring att nå ut med budskapen och nå marknadsmålen via digitala kanaler.

Hur ser du på reklamtrötthet i förhållande till digital marknadsföring?

– När allt mer digitaliseras blir verkliga känslor och upplevelser allt viktigare. Ju mer digitala vi blir, desto viktigare blir den ”mänskliga faktorn”, för det är just känslor som digitaliseringen idag inte riktigt kan ge.

– Vi behöver mänsklig interaktion för att få helheten av våra upplevelser. Därför tror jag att kundupplevelsen blir viktigare än nya och häftiga produkter.

 

Kort utdrag ur den engelska texten: 

Digitalization will impact everything we know. For companies, it means following, evolving and reinventing themselves and their business in order to have a chance of surviving. Sounds overwhelming? Arash Gilan knows how it can be done.

Arash Gilan is a frequent lecturer, both nationally and internationally on the subject of digital media, trends and marketing. He is co-founder and vice president of one of the Nordic region’s largest digital agencies, Viva Media Group. As one of six Google Agency Coaches in Europe, he has trained agencies in 12 countries on how to build a successful company.

What does the concept of digital marketing really mean?

“Online marketing, e-marketing or digital marketing, as it is called these days, are the common labels for web based marketing.”

“Overall, wherever you find digital web there will also be digital marketing, in purchased or un-purchased form. The exception is, of course, the services we pay to avoid advertising. And the old adage still applies – if you are not seen you do not exist! Simply put, digital marketing means to reach out with messages, and to reach market objectives through digital channels.”

How do you see ad fatigue in relation to digital marketing? 

“As more and more things become digitalized, true feelings and experiences become increasingly more important. The more digital we become, the more important the “human factor” is, for that is precisely the feelings that today’s digitalization cannot really provide.” 

“We need human interaction to get the big picture of our experiences. Therefore, I believe that the customer experience is becoming more important than the latest new and cool products.”